Twitter Facebook


Uitkomsten raadsvergadering Vlietzone.

6 december 2019

Hierbij de uitkomsten van de raadsvergadering.

Om te beginnen is afgesproken dat er voor 1 maart 2020 een plan van aanpak komt. Daarin komen “oplossingsrichtingen voor zowel de korte als de lange termijn, om de problemen op de Vlietzone (en omgeving) aan te pakken”. Dat wordt een brede aanpak op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, jeugdhulp, Wmo, openbare orde en handhaving. Daarbij kunnen bijzondere maatregelen worden genomen. De raad wil dat de bewoners en belanghebbenden in de Vlietzone bij de uitwerking van het plan van aanpak worden betrokken.

· Verder wil de raad graag een verhuurdersvergunning invoeren zoals die in Groningen geldt. Daarvoor is eerst overleg nodig met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De raad hoopt dat “een vergunningsstelsel voor particuliere verhuurders een scheiding kan aanbrengen tussen malafide verhuurders en verhuurders die zorgen voor goede huisvesting.”

· Op de derde plaats wil de raad dat een balans wordt gevonden “tussen goede, effectieve opvang en huisvesting van ‘kwetsbare groepen’ enerzijds en anderzijds een houdbare situatie voor de buurt, wijk of dorp waarin deze opvang is gevestigd.” Dat geldt niet alleen voor de Vlietzone, maar voor de hele gemeente. Dit plan komt aan de orde nadat de eerste twee punten in maart met de raad zijn besproken.

Leerlingen Praktijkonderwijs CSG COMENIUS planten stokrozen op het Vliet

13 november 2019
Leerlingen van de praktijkschool hebben vandaag meer dan 100 stokrozen geplant op het Vliet en de zijstraten van het Vliet. Een initiatief van het wijkpanel.

Wijkkrant (jaargang 9 – herfst 2019

12 november 2019

U kunt de digitale versie van de wijkkrant downloaden door hier te klikken.

Omgevingsoverleg overlast gebied Vlietzone

10 november 2019

Op 18 november is er weer een overleg. Hierbij wordt ook strong id uitgenodigd. Het is in het wijkgebouw Welgelegen om 19.30. Notulen en agenda zijn op te vragen bij info@vliet-zone.nl

Informatie open podium 30 oktober

22 oktober 2019

Onderwerp: Uitnodiging Open Podium 30 oktober over de Vlietzone

Beste genodigde,
De gemeenteraad van Leeuwarden wil op woensdagavond 30 oktober tijdens een Open Podium met u praten over de actuele problemen in de Vlietzone. Deze openbare bijeenkomst is in de Businessclub van het Cambuurstadion en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur; dan staat koffie en thee voor u klaar.

Waar gaat het over?
De raad wil zoveel mogelijk informatie ophalen over de problemen die spelen in de Vlietzone. In het eerste deel van de avond zullen we spreken over zaken als overlast, veiligheid en openbare orde. Na een pauze richten we ons op de opvang en zorg voor jongeren en andere inwoners van de gemeente in de Vlietzone.

In gesprek, niet in debat
De bedoeling van het Open Podium is dat u uw mening en uw ideeën kunt meegeven aan de raad. Ook zullen raadsleden u vragen willen stellen. Het is uitdrukkelijk geen discussieavond of politiek debat.
Midden in de ruimte worden tafels en stoelen in vergaderopstelling neergezet; daaraan gaat u in gesprek met de woordvoerders van de verschillende politieke partijen. Afhankelijk van het aantal deelnemers houden we meerdere gespreksrondes. Het gesprek wordt steeds centraal gevoerd o.l.v. een raadslid als voorzitter. Het publiek zit aan weerskanten van de vergadertafels.

Meepraten?
Wilt u deelnemen aan het gesprek? Dan moet u zich aanmelden bij de griffie, per mail: griffie@leeuwarden.nl. Het zou fijn zijn als u dat doet vóór maandagmiddag 28 oktober 12.00 uur.
Een andere mogelijkheid is om uw opvattingen per mail aan de raadsleden te sturen. Ook dat kan via griffie@leeuwarden.nl Wij zetten uw schrijven dan in de online kalender van de gemeenteraad; daar vindt u ook de stukken die de aanleiding vormen voor dit Open Podium.
Vanzelfsprekend kunt u de vergadering ook bijwonen op de publieke tribune. Dan kunt u niet ‘inspreken’ of meepraten.

In het openbaar
Van het Open Podium wordt een beeldverslag opgenomen dat online wordt gepubliceerd; ook is het de bedoeling dat de bijeenkomst via een livestream op internet te volgen zal zijn. Wij zetten na aanmelding een naambordje voor u klaar. Uw naam zal ook door de voorzitter en mogelijk door andere raadsleden worden genoemd en u kunt in beeld komen.

Met vriendelijke groet,
Raadsgriffie Leeuwarden