Twitter Facebook


Wijkideeën in de 6 ISV-wijken 2012

3 mei 2012

In de periode 2008 – 2011 hebben we op succesvolle wijze met bewoners in wijken kunnen samenwerken in het kader van het project Wijkidee. Meer dan 120 wijkideeӫn zijn  daadwerkelijk door bewoners, meestal feestelijk, opgeleverd.  Zo zijn er o.a. nieuwe speelterreinen ingericht, voetbalkooien aangelegd, prachtige boeken en  documentaires over wijken gemaakt, kunstprojecten en veel ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. Allemaal met de doelstelling de wijken en de buurt leefbaarder te maken, ontmoeting te organiseren en participatie te bevorderen.

In Leeuwarden staan we voor deze aanpak en we zijn zeer enthousiast dat we met deze werkwijze in het kader van het wijkactieprogramma, weliswaar met minder middelen, kunnen doorgaan. Voor de 6 ISV wijken is in 2012 per wijk 15.000 euro beschikbaar uit het ISV-wijkbudget  en als de werkwijze opnieuw aanslaat zijn deze middelen ook voor 2013 en 2014 vrijgemaakt.

Voor een wijkidee is maximaal € 5000,- beschikbaar. Ook wijkideeӫn met een kleinere investering worden toegejuicht. De wijkaanjager van het wijkactieprogramma heeft uiteindelijk het mandaat om te beslissen of een wijkidee doorgaat naar de uitvoering. Het budget is niet bedoeld voor de inhuur van personeel, tenzij het gaat om de ontwikkeling en/of realisatie van een wijkidee.  De restant budgetten van een jaar worden niet, zoals we  eerder wel hebben gedaan, overgeheveld naar een volgend jaar!  Dit betekent dus dat per jaar het bedrag voor de wijk geïnvesteerd  wordt en dat de uitvoering van het idee zoveel mogelijk in het bedoelde jaar gaat plaatsvinden.

Werving van wijkideeӫn in 2012

Hoe kunnen  wijkideeӫn worden ingebracht? Een wijkbewoner met een goed idee kan altijd  contact zoeken  met het wijkpanel  in de eigen wijk om op deze manier het eigen wijkidee te promoten.  Het wijkpanel is inmiddels zo bekend met het project Wijkidee, dat zij wel weten hoe ze het idee verder naar de uitvoering kunnen brengen. Het wijkpanel heeft via de wijkprojectgroep uiteraard ook contact met de wijkaanjager van het wijkactieprogramma en wijkideeӫn kunnen dus ook direct  bij de wijkaanjager gemeld worden.  Andere bewonersorganisaties in de wijk kunnen op dezelfde wijze, via het wijkpanel en de wijkaanjager wijkideeӫn  inbrengen. Voor 2012 is afgesproken dat Daniӫl Appelo, werkzaam bij de gemeente Leeuwarden, kan ondersteunen bij het organiseren en uitzetten van wijkideeӫn.

Spelregels voor het project wijkidee 2012 nog een keer op een rij:

• Wijkideeën kunnen worden ingediend bij het wijkpanel.
• Wijkideeën kunnen ingediend worden door alle bewoners of organisaties van bewoners in de wijk.
• Het wijkidee mag geen privé of zakelijk belang dienen.
• Het wijkidee mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving, met gemeentelijk beleid of met regels van woningcorporaties.
• De indiener is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van draagvlak voor zijn/haar wijkidee en moet  draagvlak voor het wijkidee  aan kunnen tonen.
• De indiener dient zelf een begroting voor het wijkidee te maken; die begroting moet bij het idee gevoegd worden. In de begroting moeten meegenomen worden:
• Kosten voor voorbereiding (inclusief eventueel kosten van professioneel ontwerpwerk).
• Kosten voor realisatie (inclusief zaken die vanuit wet- en regelgeving verbonden zijn aan het wijkidee. Voorbeeld: bij speeltoestellen dient rekening gehouden worden met de eisen van het veiligheidsbesluit).
• Kosten voor onderhoud (bijvoorbeeld voor speeltoestellen geldt een afkoopsom van het onderhoud).
• Voor de feestelijke  oplevering van wijkideeӫn  kunnen extra communicatiemiddelen uit het wijkactieprogramma worden ingezet.
• Een klein bedrag om de onthulling/realisatie van het wijkidee te “vieren”.
Zo nodig kan ondersteuning gegeven worden bij het opstellen van de begroting door het opbouwwerk of door het wijkprojectteam.
• Per wijkidee wordt maximaal € 5.000 toegekend.
• Van de indiener van het idee wordt verwacht, dat hij/zij  een bijdrage levert aan de realisering van het idee. Dat kan zijn door financiële bijdrage (inbrengen van andere financiers) of door daadwerkelijke inzet.

Beoordeling wijkideeӫn

De binnengekomen wijkideeën worden beoordeeld op:
• Voldoen aan de spelregels.
• Realisme en haalbaarheid.

Wijkideeën  kunnen voor  1 april 2012 bij het wijkpanel of de wijkaanjager ingediend worden.   Bij onvoldoende goede ideeӫn  wordt nog  een tweede  ronde ingevoerd. Voor de tweede ronde moeten de ideeӫn voor  1 september  binnen zijn. Beoordeling vindt binnen 2 weken plaats door een commissie bestaande uit 3 leden van het wijkpanel en de wijkaanjager. Eventueel kan gevraagd worden om aanvullende informatie.

En dan?

Als een wijkidee niet gehonoreerd wordt, dan hoort de indiener persoonlijk de redenen daarvan. Indien de indiener het niet eens is met die beoordeling, dan kan hij/zij dit aanhangig maken bij de centrale projectgroep van gemeente en corporaties voor de 6 wijkenaanpak. Deze hakt de knoop door; hiertegen is geen beroep of bezwaar mogelijk.
Als een wijkidee positief beoordeeld wordt,  kan tot uitvoering overgegaan worden. Met de indiener wordt dan overlegd hoe het dan gaat met eventueel verder ontwerp, met uitvoering (opdrachtverlening) en met de financiële afwikkeling. Afspraken worden in een toekenningsbrief  vastgelegd.

Vragen

Voor vragen over het project Wijkidee 2012 kunt u contact opnemen met Daniël Appelo tel. 14 058 of 2338924 emailadres: dappelo@leeuwarden.nl